Menu

teória
Základná diatonická rada a jej transpozície po kvintách nahor

nobanner

Základnú (pôvodnu) diatonickú radu (ZDR) tvoria pôvodné tóny (sedem tónov diatonickej rady – vznik cca v 16 storočie). Základnú diatonickú radu v pôvodnom stave (bez krížikov „#“ a béčiek „b„) môžete vidieť v podstate len v C dur diatonickej stupnici. Tento usporiadaný rad tónov podľa svojej výšky sa „opakuje“ v rôznych „oktávach“ (výškových polohách). Vzdialenosti medzi susednými tónmi základnej diatonickej rady tvoria celé tóny, len medzi III. – IV. a VII. – VIII. stupňom je 1/2-tónová vzdialenosť, čo si dobre pamätajte.

C – D – E – F – G – A – H (B)

( H = európske značenie, B = anglo-americké značenie)

diatonicka_rada

Rozloženie tónov základnej diatonickej rady na hmatníku gitary môžete vidieť na obrázku nižšie. Pre potreby spevu a aj iné príčiny, túto stupnicu často a väčšinou transponujeme do inej výšky za pomoci tzv. „posúviek“ (krížikov „#“ a béčiek „b„).

hmatnik_Cdur

T R A N S P O Z Í C I A

Transpozícia je prenesenie do inej absolútnej výšky. Každý z nás má inak postavený hlas (iný rozsah) a preto sme nútený častokrát transponovať melódiu (a s tým aj harmóniu – akordy) do inej výšky, ktorá pre náš rozsah vyhovuje. Pri transponovaní stupníc a akordov nesmieme zabúdať, že transponujeme tak, aby sme zachovali všetky pôvodne vlastností (vzdialenosti medzi jednotlivými tónmi v stupnici či akorde). Teraz si ukážeme všetky praktické transpozície (tj. od „c“ po „cis“) po kvintách nahor.

kvintovy_kruh

TRANSPOZÍCIA z C dur do G dur – Príklad odvodenia stupnice G dur zo stupnice C dur. Realizujeme to cez dva základné kroky:
1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa pôvodnej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s prvej (pôvodnej) stupnice.

transpozicia-sc-do-g

TRANSPOZÍCIA z G dur do D dur – Vyššie sme transponovali C dur o čistú kvintu vyššie do G dur. Zo stupnice G dur (1#) si na V. stupni odvodíme novú stupnicu D dur s 2 krížikmi (2#). Realizujeme to opäť cez dva kroky:

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

stupnica G dur: g – a – h – c1 – d1 – e1 – fis1 / g1 pričom je „g“ = základný tón „prima“ a tón „d1“ = „kvinta“ (V. stupeň stupnice). Od V. stupňa (teda od „d1“) odvodíme základné tóny novej stupnice D dur a na jej VII. stupni pridáme krížik:

d1 – e1 – fis1 – g1 – a1 – h1 – cis2 / d2

V tejto novej stupnici sa tón „d1“ stáva základným tónom, primou. D dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) dve zmeny, dva krížiky (posúvky): fis, cis.

TRANSPOZÍCIA z D dur do A dur – Zo stupnice D dur (2#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu A dur s 3 krížikmi (3#). (Opakovanie krokov ako pri stupniciach G dur, D dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

stupnica D dur: d – e – fis – g – a – h – cis1 / d1, pričom „d“ = základný tón „prima“ a tón „a“ = „kvinta“ (V. stupeň stupnice). Od V. stupňa (teda od „a“) odvodíme základné tóny novej stupnice A dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (gis):

a – h – cis1 – d1 – e1 – fis1 – gis1 / a1

V tejto novej stupnici sa tón „a“ stáva základným tónom, primou. A dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) tri zmeny, tri krížiky (posúvky): fis, cis. gis.

TRANSPOZÍCIA z A dur do E dur – Zo stupnice A dur (3#) si na V. stupni odvodíme novú stupnicu E dur s 4 krížikmi (4#). (Opakovanie krokov ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica A dur: a – h – cis1 – d1 – e1 – fis1 – gis1 / a1, pričom „a“ = základný tón „prima“ a tón „e1“ = „kvinta“ (V. stupeň stupnice). Od V. stupňa od „e1“ odvodíme základné tóny novej stupnice E dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (dis2):

e1 – fis1 – gis1 – a1 – h1 – cis2 – dis2 – e2

V tejto novej stupnici sa tón „e1“ stáva základným tónom, primou. E dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) štyri zmeny, štyri krížiky (posúvky): fis, cis. gis, dis.

TRANSPOZÍCIA z E dur do H dur – Zo stupnice E dur (4#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu H dur s 5 krížikmi (5#). (Opakovanie krokov ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur, E dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica E dur: e1 – fis1 – gis1 – a1 – h1 – cis2 – dis2 – e2, pričom „e1“ = základný tón „prima“ a tón „h1“ = „kvinta“ (V. stupeň stupnice). Od V.stupňa od „h1“ odvodíme základné tóny novej stupnice H dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (ais):

h1 – cis2 – dis2 – e2 – fis2 – gis2 – ais2 – h2

V tejto novej stupnici sa tón „h1“ stáva základným tónom (PRIMA). H dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) päť zmien, päť krížikov: fis, cis. gis, dis, ais.

TRANSPOZÍCIA z H dur do F#dur – Zo stupnice H dur (5#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu F#dur so 6 krížikmi (6#). (Kroky ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur, E dur, H dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica H dur: h1 – cis2 – dis2 – e2 – fis2 – gis2 – ais2 – h2, pričom „h1“ = základný tón „prima“ a tón „fis2“ = „kvinta“ (V. stupeň stupnice). Od V. stupňa od „fis2“ odvodíme základné tóny novej stupnice F#dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (eis):

fis2 – gis2 – ais2 – h2 – cis3 – dis3 – eis3 – fis3

V tejto novej stupnici sa tón „fis2“ stáva základným tónom (PRIMA). F#dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) šesť zmien, šesť krížikov (posúviek): fis, cis. gis, dis, ais, eis.

TRANSPOZÍCIA z F#dur do C#dur – Toto je v podstate posledná „praktická“ transpozícia, kde je už všetkých sedem tónov pôvodnej stupnice „C dur“ (základná diatonická rada) pozmenených (zvýžených) za pomoci # (krížik, zvyšujúca posúvka). Cez časť „kvintového kruhu“ sme sa dostali do bodu, kedy už ďalej nemá praktický význam transponovať, lebo dostávame tzv. „enharmonické tóny“, o ktorých si v ďalšom niečo povieme (napr. v G#dur by vychádzal na VII. stupni tón „Fisis“ (dvojzväčšené „F“, čo je vlastne G.)

Zo stupnice F#dur (6#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu. C#dur so 7 krížikmi (7#). (Kroky ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur, E dur, H dur a F#dur)

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica F# dur: fis2 – gis2 – ais2 – h2 – cis3 – dis3 – eis3 – fis3, pričom „fis2“ = základný tón „prima“a tón „cis3“ = „kvinta“ (V. stupeň stupnice). Od V. stupňa od „cis3“ odvodíme základné tóny novej stupnice C#dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (his):

cis3 – dis3 – eis3 – fis3 – gis3 – ais3 – his3 – cis4

V tejto novej stupnici sa tón „cis3“ stáva základným tónom (PRIMA). C#dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) všetkých sedem zmien, sedem krížikov (posúviek): fis, cis. gis, dis, ais, eis, his.

Na tomto linku môžete vidieť polohy jednotlivých tónov v diatonickej durovej stupnici na hmatníku gitary v rôznych transpozíciách: http://www.marianguitar.com/transpozicie_dur_po_kvintach.html

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.