Menu

teória
Stupnice diatonická dur (ionska), lydická a mixolydická – harmonizácia v 3-hlase

nobanner

V tomto príspevku sa pozrieme na tri modálne stupnice, ionsku = diatonicka dur, lydickú (4#) = prirodzená sedemtónová a mixolydickú (7b), ktoré si podľa jednoduchého terciového pravidla tvorby akordov zharmonizujeme do troj-hlasov a vytvorené kvintakordy si vyskúšame. pre názornosť to urobíme od základného tónuC„.

Najskôr si zopakujeme stavbu týchto troch stupníc:

Diatonická dur (ionska): stupnicový vzorec 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (základná diatonická rada ZDR) http://www.marianguitar.com/_ionska-diat-dur.html

Lydická: stupnicový vzorec 1 – 2 – 3 – 4# – 5 – 6 – 7 (prirodzená sedemtónová, typická pre ňu je zväčšená kvarta na IV. stupni). http://www.marianguitar.com/_lydicka.html

Mixolydická: stupnicový vzorec 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7b (typická pre ňu je malá septima na VII. stupni). http://www.marianguitar.com/_mixolydicka.html

harmonizacia-modalnych.dur-od-CV notovej osnove (TABe) vidíme v zápise 6 taktov. V prvom takte je notovo-tabulatúrny zápis diatonickej dur (ionskej) stupnice, v druhom takte lydickej a v treťom takte mixolydickej, všetky od základného tónu „C“, aby sa nám to lepšie odvodzovalo a aj porovnávalo. 4-takt potom vystihuje 3-hlasnú stupňovú harmonizáciu pre diatonickú dur (ionsku). 5-takt potom vystihuje 3-hlasnú stupňovú harmonizáciu pre lydický modus a 6-takt potom vystihuje 3-hlasnú stupňovú harmonizáciu pre mixolydický modus.

Kvintakordy tvoríme veľmi jednoducho v poradí v každej stupnici vždy „ob tón„, napr. I. stupeň, základný tón „c1„, tóny: c – e – g = kvintakord „C dur„, značka akordu „C“. Nasleduje II. stupeň, kde je základný tón „d1„, tóny kvintakordu Dmi = d – f – a, na III. stupni so základný tónom „e1“ vznikne Emi = e – g – h atď. Ked si takto prejdeme všetkých sedem stupňov všetkých troch uvedených stupníc, dostaneme na každej z nich nasledovnú 3-hlasnu harmóniu v podobe kvintakordov (v základnom tvare):

ionska: C – Dmi – Emi – FG – Ami – Hmi5b (Durová tonika „C„, subdominanta „F“ aj dominanta „G„, čo je klasická durová kadencia.)

lydická: C – D – Emi – F#mi5bG – Ami – Hmi (Durová tonika „C“ a dominanta „G„, subdominanta na IV. stupni neexistuje, pretože táto stupnica neobsahuje čistú kvartu 4, ale zväčšenú kvartu 4#. Na IV. stupni je zmenšený kvintakord F#mi5b. V takýchto prípadoch subdominantu často zastupuje a nahradzuje durový kvintakord na II. stupni, v tomto prípade  durový kvintakordD„. )

mixolydickáC – Dmi – Emi5b – FGmi – Ami – B (Durová tonika „C“ a subdominanta „F“ ale molová dominanta „Gmi„.)

Zvýraznené sú v každej stupnici stupne I., IV. a V., ktoré tvoria kadenciu = základné akordy pre najjednoduchšiu harmonizáciu. Čo je kadencia si pozri tu: http://www.marianguitar.com/_kadencia.html

Ak použijeme v harmonizácii skladby viac ako tieto tri základné akordy (kadenciu), môžeme využiť vytvorené akordy až na všetkých siedmich stupňoch. Takejto harmonizácii sa hovorí „stupňová„: http://www.marianguitar.com/_harmonizacia.html

Úloha pre vás: Vyskúšajte vytvoriť ionsku, lydickú a mixolydickú stupnicu od tónug1“ a „d1“ a obdobným spôsobom ju harmonizujte. Pri realizácii tejto úlohy vám budem plne nápomocný (dotazy píšte do diskusie k tomuto článku).

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.